Aktuelt

Nyheter, bransjetips, råd og veiledning for din arbeidshverdag.

Beskrivelsen av forsvarlig tetting av gjennomføringer i yttervegg er ofte mangelfull.

Grunnvann og gjennomføringer i yttervegg: Nødvendige tiltak

19.01.2022

Av Bjørn Erik Skahjem

I beskrivelsen av et byggprosjekt er forsvarlig tetting av gjennomføringer i yttervegg vanligvis et lite detaljert kapittel. Konsekvensen er manglende kontroll på grunnvann og radon.

Byggteknisk forskrift setter krav til å sikre at kabel- og rørgjennomføringer mot terreng er vanntette. Se § 13.10 om fukt fra grunnen.

Kravene til vanntetting mot terreng er angitt presist i beskrivelse fra rådgivende ingeniør når det gjelder selve konstruksjonen. Gjennomføringene gis det normalt færre detaljer om.

Årsaken er at du ikke har en standard å forholde deg til. Og utbygger har normalt ikke et overordnet regelverk som veileder deg i hvilke krav som skal innfris.

Verken du eller bransjekolleger har gjort noe galt. Det er rett og slett mangelfulle forhold, der resultater er skader og forebyggende tiltak som kontinuerlig må følges opp og bekostes av byggherre.

Gjennomføring i yttervegg

I praksis kan det være snakk om gjennomføring av trekkerør med kabler gjennom yttervegg. Trekkerøret kan være en stuss i yttervegg og ligge i direkte kontakt med terrenget. Da blir forholdene ganske selvforklarende: Hvis det står vann mot veggen, må det være vanntett. Grunnvannet kan bygge seg opp og legge seg direkte mot trekkerøret, slik at åpningen blir utsatt for trykk. Kraftig nedbør og smeltevann kan gi samme effekt.

Trekkerøret kan også være koblet til en trekkekum utenfor. Her kan nivået på grunnvannet bygge seg opp legge trekkerøret under vann. Kraftig nedbør eller smeltevann kombinert med svekket drenering kan gi de samme forholdene i kummen.

En horisontal føring mot bygget må derfor tettes grundig for å unngå at dette vannet ledes innomhus.

Radongass

Radon må også med i dette bildet hvis det er snakk om bygg med varig opphold, som det heter. Denne gassen har vi jo godt etablerte metoder for å tette mot under bygget. Den kan imidlertid også føres med grunnvannet og dermed ledes innomhus via en utett gjennomføring.

Derfor må du sørge for at tettingen av trekkerøret er gasstett, siden Tek 17 setter krav til radonsikring mot grunnen, og innsiden av trekkerøret må sees som en videreføring av veggkonstruksjonen.

Hva tetting av gjennomføring må tåle

Så hvilke belastninger kan en gjennomføring bli utsatt for? Vi har allerede vært inne på vann og gass. I tillegg kan gnagere finne veien inn via gjennomføringer. Tygger de hull i tettemassen, er det fritt leide for vann og gass

Setninger i bakken kan presse på trekkerøret, slik at det mister sin runde form. En vanlig tettemasse med dårlig heft mot rørveggen vil slippe, og gjennomføringen er ikke lenger tett.

Temperaturendringer skaper forandring i rørdimensjoner og kan gi samme konsekvens som over.

En kabel i drift vibrerer og vil variere i temperatur, noe som også gir endringer i diameteren. En tetting uten mekanisk stabilitet og med dårlig heft vil dermed «miste taket» på kabelen og skape en lekkasjevei, spesielt når man kombinerer dette med litt vanntrykk.

Beskrivelser av gjennomføringer uten standard og regelverk?

Hvordan skal du som rådgivende ingeniør kunne beskrive en løsning og metode for en tetting som takler slike utfordringer?

Det mangler en teststandard for dette, slik at det for eksempel ikke finnes et EI 120-krav (som for en branntetting) om at det skal kunne stå imot et visst vanntrykk i en gitt periode. Og som nevnt er det kun et fåtall utbyggere eller byggherrer som har utarbeidet regelverk som en rådgivende ingeniør kan referere til.

Det betyr at du må lage din egen beskrivelse av tetting av rør- og kabelgjennomføringer for å sikre at Tek 17 er ivaretatt, og løsningene du beskriver må kunne ta hånd om utfordringene vi har sett på her.

Da vil relevante egenskaper være:

  • Vanntett
  • Gasstett
  • Vedheft mot rørvegg
  • Mekanisk stabilitet
  • Fleksibel ved temperaturendringer

I tillegg kan du peke på egenskaper som:

  • Gnagertett
  • Vedlikeholdsfri
  • Lang levetid

Mal for beskrivelser

Vi har bygget opp solid erfaring med produkter og løsninger som tilfredsstiller slike krav til egenskaper, så ta gjerne kontakt med våre fagressurser.

På forespørsel fra rådgivende ingeniører har CSD laget en beskrivelse til NS3420 kapittel SF6 om tetting, og den kan lastes ned her.

Ønsker du å gå mer i dybden på slike problemstillinger, kan du laste ned vårt whitepaper. Her finner du også tilgang til ovennevnte beskrivelse, som du kan bruke som en mal i dine prosjekter:

New call-to-action

Bjørn Erik Skahjem's photo

Bjørn Erik Skahjem

Bjørn Erik er salgs- og markedssjef i CSD Sealing Systems, hvor han har ansvaret for etablering og betjening av markedsområdet Bygg og Anlegg. Bjørn har en bachelor i økonomi og ledelse og bakgrunn fra økonomisk analyse, megling og handel av finansielle instrumenter. Han har også hatt rollen som KAM/rådgiver i software- og rådgivningsselskap innen kjemiske produkter.